Deelnemers reglement

Deelnemersreglement 

Bij inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van, en akkoord te zijn met, de bepalingen in dit reglement. Niet naleving van dit reglement kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, kan ook “zij” worden gelezen.

 

 01 – Algemeen

 1. Tour du ALS is geen wedstrijd of toertocht. Deelnemers beklimmen de Mont Ventoux per fiets, hardlopend en/of wandelend met als doel geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS.
 2. De deelnemer zet zich in om zoveel mogelijk sponsorgeld voor het goede doel bijeen te brengen. Hierbij is het streefbedrag per deelnemer bij eerste deelname minimaal €1.500. Bij de tweede deelname minimaal € 1.000 en bij de derde en volgende deelname(s) minimaal     € 500. De giften zijn overgemaakt via het deelnemersplatform voor aanvang van de Tour du ALS.
 3. De organisatie acht zich vrij om deelnemers die het minimale streefbedrag niet halen voor aanvang van de Tour du ALS en niet kunnen aantonen hiervoor een maximale inspanning te hebben verricht, uit te sluiten van deelname.

 

02 – Deelnemers

 1. Deelname aan de Tour du ALS is alleen mogelijk voor personen die – gezien de zwaarte van de inspanning die nodig is om het evenement te kunnen volbrengen - fysiek en mentaal voldoende fit zijn. 
 2. Deelnemers verklaren dat zij kennis hebben genomen van het deelnemersreglement en zijn zich ervan bewust, en zijn ermee akkoord, dat deelname aan Tour du ALS geheel voor eigen risico is. 
 3. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde Tour du ALS en Stichting ALS Nederland, zonder daar een vergoeding voor te claimen.

 

03 – Minderjarige deelnemers

 1. Deelnemers dienen op de dag van het evenement minimaal 12 jaar oud te zijn.
 1. Deelnemers in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar worden uitsluitend toegelaten na schriftelijke toestemming van hun ouders of wettelijke verzorgers en zijn verplicht een recent medisch keuringsrapport te overleggen.
 2. Deelnemers in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dienen daarnaast voorafgaand, tijdens en na afloop van de Tour du ALS door een ouder/meerderjarige begeleider onder direct toezicht te worden gehouden. Tevens mogen zij maximaal 1 beklimming volbrengen en is het niet toegestaan om per fiets af te dalen. Zowel kind als ouder/meerderjarige begeleider moeten bij daling gebruik maken van de shuttledienst/eigen vervoer in overleg met de organisatie voorafgaand aan het evenement.

 

04 – Inschrijving

 1. Het inschrijfgeld bedraagt € 130,- per persoon. Inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is voldaan.
 2. Bij het inschrijfgeld is kleding inbegrepen, bestaande uit een aan de specifieke sportdiscipline (fietsen, hardlopen, wandelen) gekoppeld passend tenue.
 1. Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet (kunnen) meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane giften en geworven gelden overgemaakt op het deelnemersplatform worden niet gerestitueerd. Dit geldt ook indien de organisatie van Tour du ALS het evenement moet afgelasten of verplaatsen als gevolg van overmacht, onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden waardoor de veiligheid of gezondheid van deelnemers in het geding kunnen komen. Indien het evenement wordt afgelast ontvangt de deelnemer wel het tenue behorend bij de discipline waarvoor hij zich heeft ingeschreven.

 

05 – Tour du ALS kleding

 1. Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding. Deelnemers ontvangen bij inschrijving een Tour du ALS tenue en kunnen eventueel extra kleding bestellen via de website. De deelnemers zijn verplicht het Tour du ALS tenue te dragen tijdens de dag van het evenement.
 2. De kleding kan worden afgehaald tijdens de deelnemersbijeenkomst.

 

06 – Route

 1. De route wordt op de openbare weg uitgezet.
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor om – indien omstandigheden daar aanleiding toe geven - af te wijken van de voorafgaand aan de Tour du ALS gecommuniceerde route. 

 

 07 – Veiligheid

 1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, en nemen geen uitzonderingspositie in.
 2. Het dragen van een valhelm is voor fietsers verplicht tijdens zowel de beklimming als de afdaling.
 3. Een snelheid voor de dalende fietser van meer dan 50 km/uur wordt als onverantwoord gedrag beschouwd.
 4. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
 5. De organisatie adviseert deelnemers een passende reisverzekering af te sluiten. 

 

08 – Aanwijzingen en overtreding daarvan

 1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 2. Alle Franse verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 3. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd en/of onverantwoord gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. 

 

09– Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan Tour de ALS geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Stichting ALS Nederland, haar medewerkers alsmede door haar ingeschakelde andere personen en/of organisaties zijn derhalve in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, enig letsel of schade in welke zin dan ook, opgelopen voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan Tour du ALS. Dit geldt ook voor mogelijke schade in welke zin dan ook bij afgelasting of verplaatsing van het evenement als gevolg van overmacht, onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden waardoor de veiligheid of gezondheid van deelnemers in het geding kunnen komen.
 3. Stichting ALS Nederland, haar medewerkers alsmede door haar ingeschakelde andere personen en/of organisaties zijn derhalve ook niet aansprakelijk voor schade (letsel en/of materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen. 

 

 10 – Overig

 1. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd.
 2. Het gebruik van volgauto’s is verboden. Verzorging van de deelnemers dient te geschieden op door de organisatie aangewezen parkeerplaatsen met ingerichte posten en mag het overige verkeer niet hinderen.